HPV DNA Testเป้าหมาย WHO หญิงไทยลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยกว่า 4 : 100,000

 

หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งปากมดลูก
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วย HPV DNA Test 
นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข  คลิกHPV DNA Test  คือ วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยตรง
โดยใช้อุปกรณ์ป้ายเก็บสารคัดหลั่งและเซลล์เนื้อเยื่อปากมดลูก แล้วส่งตรวจที่ศูนย์ตรวจทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล (PCR-based)
การตรวจด้วย PCR นี้มีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่ประเมินความเพียงพอของตัวอย่างเซลล์ส่งตรวจ (specimen adequacy)
สามารถบอกได้ว่าตัวอย่างที่ตรวจมีเซลล์ตัวอย่างหรือไม่ ป้องกันผลลบลวงจากการเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง จึงมั่นใจผลการตรวจทุกตัวอย่างตรวจได้ 100%

ความแม่นยำของ HPV DNA testing 
HPV DNA testing ที่นำมาใช้ในทางปฏิบัติมีความไวทางคลินิก (clinical sensitivity) ในการตรวจหารอยโรคก่อนมะเร็งปากมดลูก (CIN 2,3)
สูงถึงร้อยละ 95-100    และมีคุณค่าในการทำนายผลลบ สำหรับรอยโรค CIN 2,3 สูงถึงร้อยละ 99-100


การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อส่งตรวจ HPV DNA Test ทำได้ 2 แบบ ที่มีประสิทธิภาพเหมือนกัน คือ
1. Clinician-collected      แบบเดิม      เก็บตัวอย่างโดยแพทย์-บุคลากรการแพทย์  โดยผู้หญิงต้องขึ้นขาหยั่งและใช้เครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด
2. Self-collected          แบบพิเศษ     ผู้หญิงใช้อุปกรณ์พิเศษเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง  โดยไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง
                                             ในประเทศยุโรปที่มีโปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติครอบคลุมสมบูรณ์
                                             จะใช้ทั้ง 2 แบบ เช่น เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ค  โดยรัฐบาลจะใช้แบบเก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง
                                             กับผู้หญิงที่ปฏิเสธการขึ้นขาหยั่งไม่มาตรวจตามโปรแกรม และใช้ในพื้นที่ห่างไกล
iCheck Test  เป็นการตรวจแบบ Self-collected HPV DNA Test  
โดยผู้หญิงใช้อุปกรณ์พิเศษ Evalyn brush เก็บตัวอย่างด้วยตัวเอง
คลิก (สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ข้อมูลการตรวจ HPV Self- collected)ผลการตรวจบอกอะไรได้บ้าง ? 
1.  กรณีผลตรวจเป็นลบ (undetectable) หรือตรวจไม่พบเชื้อไวรัส HPV  คุณมีความปลอกภัยสูง  สามารถเว้นการตรวจได้  3 ปี
2.  กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก (detectable) หรือตรวจพบเชื้อไวรัส HPV ยังไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นมะเร็งปากมดลูก แต่คุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่น 
     จึงมีความจำเป็นต้องไปพบสูตินรีแพทย์ (มะเร็งนรีเวช) เพื่อตรวจภายในและค้นหารอยโรคมะเร็งหรือรักษาเบื้องต้น
     ถ้าตรวจพบระยะแรกเริ่ม แพทย์จะจัดการง่ายกว่า  รักษาให้หายขาดได้  มีค่าใช้จ่ายน้อย 


แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ , 16 มีนาคม 2563
2 การประยุกต์ใช้ HPV Testing และ Genotyping ในทางเวชปฏิบัต    (ศ.น.พ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ )
3 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ,ความรู้และวิชาการสำหรับประชาชนทั่วไป , การเก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเองเพื่อตรวจหาเชื้อ HPV (Self-Collected HPV Testing)


11 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 6162 ครั้ง